Regulamin

Jesteś właścicielem salonu? Dodaj swój salon

Regulamin serwisu www.uroda.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis uroda.com (Usługa uroda.com), znajdujący się w domenie www.uroda.com prowadzony jest przez firmę PEPATO s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordeckiego 3/10, zwaną dalej PEPATO lub Administrator.
 2. Świadczenie Usługi uroda.com odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi uroda.com. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed założeniem profilu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając profil Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  Administrator – firma PEPATO;
  Serwis – usługa oraz wszelkie narzędzia umożliwiające jej funkcjonowanie, polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.uroda.com. składająca się m.in. z Katalogu Produktów, Katalogu Salonów, Katalogu Usług oraz forum.
  Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji Pełnej lub Rejestracji Ograniczonej;
  Użytkownik Zarejestrowany ze Zdjęciem – Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał Rejestracji Pełnej i nie usunął Wizerunku ze swojego profilu w Serwisie.
  Profil Użytkownika - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie i prowadzeniem swojej strony profilowej, gdzie pod pojęciem strona profilowa rozumie się: miejsce w Serwisie uroda.com dla użytkownika przeznaczone na: zamieszczenie zdjęć, dodawanie artykułów, branie udziału w konkursach itp.
  Materiał – tekst, obrazy (zdjęcia, filmy itp.), odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
  Komentarz – tekst, obrazy (zdjęcia, filmy itp.), odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w serwisie;
  Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w serwisie www.uroda.com;
  Rejestracja – Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna;
  Rejestracja Ograniczona – rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
  Rejestracja Pełna - Rejestracja Ograniczona uzupełniona o Wizerunek
 6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Administratora.
 7. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub zamieszczanie wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 8. Administrator będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Administratorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcja(at)uroda.com.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Administratora.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 11. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Administratora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
 2. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora Wizerunku, w tym w Serwisie www.uroda.com, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie– na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w punkcie
 3. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Administratora sublicencję na Komentarz, Materiał lub wpis na forum. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.
 6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów. Rejestracja jest również równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości od PEPATO i jej partnerów – administratora Serwisu, oraz od innych Użytkowników Systemu w tym również na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji do Usługi.
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Administrator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 8. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Administrator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom Zarejestrowanym na publikowanie Materiałów, Komentarzy pod pseudonimem. Wniosek do Administratora w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Użytkownik powinien skierować na adres redakcja(at)uroda.com podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji Pełnej. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Administratora odpowiednich danych do Serwisu.
 11. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 12. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Administratorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora.

III. MATERIAŁY I KOMENTARZE

 1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Artykułów, Komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.
 2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany z Wizerunkiem jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów.
 3. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany z Wizerunkiem może zostać uprzywilejowany przez Administratora.
 4. W przypadku usunięcia Wizerunku Użytkownik traci przywileje przyznane przez Administratora.
 5. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Administratora do publikowania w Serwisie www.uroda.com jego Materiałów, Komentarzy lub Artykułów oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Artykułów na następujących polach eksploatacji (licencja):
  1. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  3. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
   w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.uroda.com, poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
  4. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.
 6. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 7. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 8. Licencja ma charakter niewyłączny.
 9. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 10. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Administratora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Administratorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.
 11. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub Artykułu objętej licencją udzieloną Administratorowi również innym podmiotom pod warunkiem zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi Serwisu www.uroda.com.
 12. Użytkownik może zwolnić się z powyższego zobowiązania w odniesieniu do określonego Materiału, Komentarza lub Artykułu przez to, że na miesiąc przed udzieleniem licencji poinformuje Administratora na piśmie o zamiarze jej udzielenia.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Artykułów, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Administratora.
 14. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, Komentarze, Artykuły lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Administratora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Administrator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 16. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.
 16. Administrator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału, Komentarza lub Artykułu. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, Komentarz lub Artykuł, do której rozpowszechniania Administrator wcześniej przystąpił. Administrator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach lub Artykułach, a także dokonywania w nich skrótów.
 17. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, Artykuły i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, Artykułu lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności zamieszcza tego rodzaju Artykuły, Komentarze, Materiały lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Administratora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami; usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Artykuły innych Użytkowników; zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie; podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie; Administrator ma prawo: zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Artykułów lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić przyznanych przywilejów, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 3. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja(at)uroda.com podając link do właściwego profilu Użytkownika.
 2. Administrator stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez Administratora zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać klikając na ikonę Polityka Prywatności lub pod adresem redakcja(at)uroda.com
do góry strony