Uroda.com / Artykuły / Zwalczamy jesienną chandrę – konkursy na blogach

Artykuły

Zwalczamy jesienną chandrę – konkursy na blogach

2010-11-10


Uroda.com wypowiada walkę jesiennej chandrze. Na poprawę humoru zorganizowaliśmy konkursy we współpracy z popularnymi blogerkami, w których zdobyć można wspaniałe nagrody.

Autor: eb

Źródło: uroda.com

Za oknem, całe szczęście jeszcze nie widać ponurej jesieni, ale już dni stają się coraz krótsze, a wieczory długie i zimne. W tym okresie nietrudno o zły nastrój czy chandrę. Jeśli dopadła i Ciebie, weź udział w konkursach organizowanych przez portal Uroda.com na blogach.

Zadania konkursowe są  łatwe i żadna kobieta nie powinna mieć problemu z ich wykonaniem. Wszystkie mają na celu poprawę humoru i walkę z szarą rzeczywistością.

Szczegóły znajdują się na konkretnych blogach:

- Blog o makijażu - www.cleo80.blox.pl
- Blog o modzie, wizażu i stylizacji -www.wybiegkary.blox.pl
- Blog kulinarny - www.redandpale.blox.pl
-Blog o modzie i urodzie - www.moda-uroda.blog.onet.pl
- Blog o modzie - www.pinacoolada.blogspot.com
- Blog o modzie - www.vintagegirl.blox.pl


articlegfx.jpg

Do wygrania bony o wartości 120 zł w sklepie Kinga.com.pl  oraz bony na 150 zł do sklepu Nife.pl
Zgłoszenia konkursowe, należy wysyłać na adresy e-mail podane na blogach, do 23.11.2010 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25.11.2010 r.

Przed przystąpieniem do konkursów prosimy zapoznać się z regulaminem.

Regulamin konkursu „Zwalczamy jesienną chandrę”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Zwalczamy jesienną chandrę”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest apeiro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-136 Kraków), przy ul. Sobieskiego 3/3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316169, NIP: 6762389181, Regon: 120820428, o kapitale zakładowym 200.000 zł.
3. Fundatorami nagród w Konkursie są: Kinga Sp.z o.o i Wspólnicy Spółka Komandytowa, z siedzibą w Białymstoku (15-111 Białystok), przy Al.1000-lecia P.P. 6 C oraz PPH hebe Sylwia Ciekot z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa), przy Al. Niepodległości 34/9, zwani dalej Fundatorami.
4. Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem blogów  zlokalizowanych pod następującymi adresami: www. wybiegkary.blox.pl , www.moda-uroda.blog.onet.pl, www.redandpale.blox.pl, www.pinacoolada.blogspot.com, www.cleo80.blox.pl, www.vintagegirl.blox.pl w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 9.11.2010 do 23.11.2010 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu przewidziane jest na dzień 25.11.2010, w tym dniu zostaną ogłoszone wyniki na blogach na których, przeprowadzany jest Konkurs i na portalu Uroda.com

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wykona zadanie konkursowe i prześle je do właścicielki/ek blogów na których będzie opublikowany Konkurs.
2. Konkurs obejmuje 3 tematyki związane z tematyką blogów, na których przeprowadzany jest Konkurs, tj. moda, makijaż i kuchnia.
3. Zadaniem konkursowym jest:
- Na blogach - www.vintagegirl.blox.pl , www.wybiegkary.blox.pl,www.moda-uroda.blog.onet.pl , www.pinacoolada.blogspot.com - stworzenie jesiennej stylizacji poprawiającej humor,
- Na blogu   - www.redandpale.blox.pl – przygotowanie jesiennego dania poprawiającego humor,
- Na blogu o www.cleo80.blox.pl  – wykonanie jesiennego makijażu poprawiającego humor.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (w szczególności członkowie Jury),
Pracownicy Fundatorów nagród oraz inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu ani członkowie rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu);
b) przesłanie  na adres e-mail podany w informacji o Konkursie umieszczonej na blogach, wykonanego zadania konkursowego– jednym z opisanych w pkt. 3 powyżej.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.
7. Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej pomysłowych, najciekawszych, zdaniem jury, ze zgłoszonych przez Uczestników Konkursu pomysłów odpowiednio na jesienne: stylizację, makijaż, danie poprawiające humor.
8. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.
9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w każdym Konkursie wielokrotnie, oznacza to, że może przysyłać kilka zgłoszeń.

§ 4 Rozstrzygniecie Konkursu i nagrody

1. Jury Konkursowe w osobie właścicielki danego bloga, na którym jest organizowany konkurs, wyłoni Zwycięzców spośród uczestników Konkursu, którzy przesłali w terminie, o którym mowa w par. 2  ust. 1, swoje propozycje. Organizator w związku z zgłoszonymi przez Jury zastrzeżeniami, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanej propozycji. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z Konkursu może być:
a) naruszenie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w par. 3 ust. 1 i ust. 4.
b) realizacja zadania konkursowego w sposób naruszający prawo bądź godzący w dobre obyczaje, które może naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, obraźliwe itp.
2. Nagrodzone będą najciekawsze w opinii Jury Konkursowego propozycje i pomysły odpowiednio jesiennego makijażu, stylizacji i dania poprawiającego humor.
3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji Jury.
4. W Konkursie zostaną przyznane po 3 nagrody dla 3 najciekawszych rozwiązań wybranych przez Jury w ramach danego bloga (łącznie 18 nagród – 3 nagrody x 6 blogów konkursowych), w postaci:

a) 15 bonów o wartości 120 zł, na zakup dowolnej bielizny w sklepie www.kinga.com.pl

b) 3 bonów o wartości 150 zł, na zakup dowolnej odzieży w sklepie ww.nife.pl

5. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
6. O wynikach Konkursu Zwycięzcy będą informowani droga e-mailową przez Organizatora. W celu otrzymania nagrody, każdy Zwycięzca zobowiązany jest do podania adresu, na który ma być dostarczona nagroda. Informacja zwrotna do Organizatora winna być przekazana za pośrednictwem e-maila zwrotnego na adres Organizatora tj. redakcja@uroda.com,. Oświadczenie o którym mowa powyżej musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty wysłania informacji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 4 pkt. 4. Oświadczenie powinno zawierać: 
a. Imię i Nazwisko
b. dokładny adres

W przypadku nieotrzymania oświadczenia przez Organizatora w terminie, nagrody nie zostaną wydane i pozostają własnością Organizatora.
7. W dniu 25.11.2010 na stronie Serwisu opublikowana zostanie lista Zwycięzców. Opublikowane zostaną następujące dane: Imię oraz nagrodzone: stylizacja, makijaż, danie 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu nieprawdziwy adres e-mail lub adres e-mail niepoprawny bądź jeżeli wskazane – do wysyłki nagrody dane okazały się niekompletne, nieprawdziwe lub niepoprawne.
9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 150 zł.
10. Nagrody dostarczone zostaną przez Organizatora. Zwycięzcom przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (na terenie Polski). Koszt wysyłki pokrywa  Fundator.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: redakcja@uroda.com, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6 Odpowiedzialność

Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń i błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 7 Prawa autorskie

1. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, ze z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych pomysłów – jesiennych stylizacji, makijażu oraz przepisu na danie poprawiające humor, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego, 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90 631 z późn zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 
- możliwość prezentacji utworów w Serwisie oraz blogach, na których organizowany jest Konkurs
2. Przeniesienie praw, o którym mowa powyżej jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.
3. Zwycięzca udziela Organizatorowi zgody na modyfikowanie utworu w całości lub części oraz dokonywanie opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości
4. Zwycięzca zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.63 z późn.zm.).
5.Zwycięzca oraz Uczestnik oświadcza że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do przesłanych prac konkursowych.
6.W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich do prac nadesłanych w Konkursie, Zwycięzca/Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności w powyższym zakresie.

§ 8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest apeiro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-136 Kraków), przy ul. Sobieskiego 3/3,. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926 z późn. zm.} oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawna mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 
4. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Serwisu. 
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wnikłych w związku z Konkursem jest sąd
właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora w szczególności za działania firmy kurierskiej.

Ocena: 0

Komentarze (43)

 

 • 2016-05-17 09:03:11
  h3LIbnFlA
  John – what engine does it ha?alPersonelvy I’d only spend $30k on a car with a prancing horse on the badge (all my cars have been bought much further down on their depreciation curve than the one you’re considering), but the E class is such a solid vehicle they use them as taxis in Germany (the diesel version, of course) http://ffpushheldr.com [url=http://umnuiwtklnj.com]umnuiwtklnj[/url] [link=http://qoalfy.com]qoalfy[/link]
  IP: 188.143.234.155
 • 2016-05-15 14:57:53
  uB9kR49u2o
  What a great day out i love the painted celinigs it always takes my breath away the amount of time and the talent of those artists back then. Your children have a great mummy, dee xx
  IP: 188.143.232.27
 • 2016-05-14 11:55:41
  B88gEcsEn
  Bonsoir ou bonjour Martin,J’ai eu l’honneur et le plaisir de te rencontrer lors du festival et même la chance de dîner en ta compagnie (tu sais le GOS;8mono-maniaque&#-230U) ainsi que d’autres illustres personnes du monde ludique.Ca a été un réel plaisir !Encore merci pour le double cadeau (la découverte de GOSU et le livre dédicacé) !Promis, je ne demanderai pas à être ton ami facebook Marc http://dngsvvlcwp.com [url=http://nlqszrino.com]nlqszrino[/url] [link=http://zqkyefy.com]zqkyefy[/link]
  IP: 188.143.232.32
 • 2016-05-13 14:41:45
  hMKWasYQOA
  I’ve come to realize that my journey to my healthiest self is going to be full of great days and bad days. All that I can do is try to make the great days happen more often and cut myself slack when I have a bad day. I think yo18;&2u7#ve hit on a key component of success – planning ahead. You are figuring out what triggers you have, what your cravings out, and have mapped out work arounds – that sets you up to be succesful. I know you can do this!
  IP: 188.143.232.27
 • 2016-05-13 00:23:48
  N2Cby4xd
  This is a good posting, I was wonneridg if I could use this write-up on my website, I will link it back to your website though. If this is a problem please let me know and I will take it down right away
  IP: 188.143.234.155
 • 2013-08-12 09:20:51
  9JR7zKIukr6p
  Hehe Anonimowy powyżej - bez sensu... mnie też irytują \"sobowtf3ry\" kogoś, ale hmm... czy w takim razie mamy wszcsyy zmieszać się z szarą masą, bo pokazywanie czegoś innego daje pomysł kopiowania? :D
  IP: 198.63.210.219
 • 2013-07-31 23:09:52
  phjErFESf
  W końcu coś więcej możemy powiedzieć: fomei mini pahetnr daje rf3żowe światło więc trzeba korygować tintem, trzeba też sobie zrobić filtry nd bo moc minimalna to chyba 150Ws, ale takie lekkie, i przyjazne że sto kilkadziesiąt sesji poczynione i działa, spadła ze trzy razy i dalej na pierwszym palniku. Uchwyt ten do ręki trzeba od razu na metalowy sobie przerowić, plastiki trzeszczą lecz nic nie pęka. Wadą są rf3wnież wszelkie wtyczki i gniazdka, ktf3re nie kontaktują i ktf3re zostały po gwarancji przerobione. Baterie trzymają sporo i z wyjątkiem śrf3dziemnomorskich sesji plażowych w południowym słońcu wystarczają dwie sztuki. Wadą baterii jest natomiast, krf3tki czas trzymania naładowania i nie chodzi o to by trzymały pf3ł roku jak Eneloopy lecz po trzech dniach od naładowania by wybrać się na sesję trzeba ładować powtf3rnie. Jest to jednak jeden z najlepszych naszych ekonomicznych zakupf3w.
  IP: 94.23.238.222
do góry strony