Uroda.com / Artykuły / Regulamin Konkursu "Zostań Twarzą NewU Beauty Clinic"

Artykuły

Regulamin Konkursu "Zostań Twarzą NewU Beauty Clinic"

2012-11-15


Regulamin Konkursu "Zostań Twarzą NewU Beauty Clinic"

Autor: pr

Źródło: www.uroda.com

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.    
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu na modelkę NewU Beauty Clinic, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2.    
Organizatorem Konkursu jest NEWU BEAUTY CLINIC z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 5 lok. 3,  30-045, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3.    
Program odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.    
Celem Konkursu jest wyłonienie modelek, które będą twarzami NewU Beauty Clinic w 2013 roku.
§ 5.    
Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.uroda.com.

§ 6.    
Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2012 roku i trwa do dnia 16 grudnia 2012 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w  § 9 poniżej.

II.    UCZESTNICZKI KONKURSU

                                                                               § 7.    
Uczestniczką może być każda osoba, która jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 8.    
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do któregokolwiek składu Jury Konkursu, dystrybutorzy produktów Organizatora i ich pracownicy, jak również bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Konkursu pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm reklamowych współpracujących z Organizatorem.

III.    ZASADY KONKURSU

§ 9.    

W Konkursie może wziąć udział każda uczestniczka, o której mowa w § 7 powyżej, zwana dalej „Uczestniczką”, która jest zarejestrowaną Użytkowniczką portalu Uroda.com oraz w okresie od 16.11.2012 do 16.12.2012 roku do godziny 23:59:59 (decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora), dokona zgłoszenia do Konkursu, dalej „Zgłoszenie”:

1)  za pośrednictwem strony internetowej www.uroda.com, przy użyciu zamieszczonego na tej stronie dedykowanego formularza zgłoszeniowego, oraz

2)   zaakceptuje niniejszy Regulamin, co jest równoznaczne ze złożeniem stosownych oświadczeń i udzieleniem zgód stanowiących jego integralną część, a wyróżnionych w § 10 poniżej,  jak również

3)   zamieści 3 (trzy) swoje aktualne zdjęcia w formacie jpg przy czym na pierwszym zdjęciu utrwalone będzie zbliżenie twarzy Uczestniczki, na drugim profil, na trzecim zdjęciu jej sylwetka.

                                                                             § 10.    
Uczestniczka Konkursu, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza jednocześnie, iż:

1)   wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NEWU BEAUTY CLINIC z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 5 lok.3, w celach związanych z Konkursem na modelkę NewU Beauty Clinic zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oświadcza, iż dane podaje dobrowolnie. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

2)   zdjęcia załączone przez nią do Zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich, a autor zdjęć wyraził zgodę na ich przekazanie dla celów niniejszego Konkursu. Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń do NewU Beauty Clinic z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 5 lok.3, zobowiązuję się naprawienia szkody, jaką NewU Beauty Clinic może ponieść z tego tytułu.

3)   w przypadku znalezienia się w finale Konkursu niniejszym nieodpłatnie i bezterminowo wyraża zgodę na zgodne z prawem rozpowszechnianie przez NewU Beauty Clinic z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 5 lok.3 swojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach nadesłanym/nadesłanych przez nią w ramach zgłoszenia do Konkursu oraz zdjęciu/zdjęciach wykonanym/wykonanych podczas sesji zdjęciowej w ramach Konkursu na modelkę NEWU BEAUTY CLINIC.                                                                                                                                                   Powyższe zezwolenie na wykorzystanie wizerunku, dotyczy zarówno zdjęć, na których wizerunek Uczestniczki został utrwalony wraz z wizerunkami innych osób, jak również zdjęć, które wyłącznie przedstawiają jej wizerunek. Ponadto zezwala, aby wyżej wspomniane zdjęcie/zdjęcia opatrzone były jej imieniem i nazwiskiem oraz miejscowością, w której mieszka. Potwierdza jednocześnie, że ma świadomość, że ww. zdjęcie/zdjęcia wraz ze wskazanymi przez nią danymi będzie/będą umieszczone w Internecie, a zatem będzie/będą dostępne dla innych użytkowników Internetu oraz dla odbiorców mediów tradycyjnych, z którymi współpracuje NewU Beauty Clinic.

                                                                               § 11.    
W Konkursie biorą udział Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora do godz. 23:59:59 w dniu 16.12.2012 r. (decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora).

                                                                               § 12.    
Zgłoszenia dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w tym nie zawierające stosownych danych, oświadczeń i zgód wynikających z akceptacji Regulaminu, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie – są nieważne. Takie Zgłoszenia zostaną odrzucone przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.

                                                                               § 13.    
W ramach Konkursu Jury wyłoni 3 (trzy) Uczestniczki, dalej „Finalistki”, których zdjęcia pojawią się w fotorelacjach z sesji opublikowanych na stronach internetowych: www.uroda.com oraz www.newu.pl, a także oficjalnych profilach facebook - portalu uroda.com pod adresem www.facebook.com/urodacom i NewU Beauty Clinic pod adresem www.facebook.com/NewUpl oraz innych wybranych przez Organizatora mediach internetowych i tradycyjnych, z którymi Organizator współpracuje.

                                                                               § 14.    
W celu wyłonienia Głównej Finalistki, która zostanie twarzą NewU Beauty Clinic, a której zdjęcie będzie promowało NewU Beauty Clinic oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.newu.pl i oficjalnym profilu facebook NewU Beauty Clinic - Jury spośród nadesłanych zdjęć Uczestniczek wybierze trzy osoby, które zostaną zaproszone na sesję zdjęciową w celu prezentacji przed Jury i wykonania zdjęć próbnych.

                                                                                § 15.    
W celu wyłonienia zdjęć Uczestniczek, które zostaną zaproszone przez Organizatora na sesję zdjęciową, Jury dokonywać będzie wyboru spośród Zgłoszeń prawidłowo dokonanych przez Uczestniczki, z wyłączeniem Zgłoszeń opisanych w § 12 powyżej.

                                                                                § 16.    
Jury w terminie do sześciu tygodni od daty zakończenia Konkursu wyłoni trzy Finalistki Konkursu, które zostaną zaproszone na sesję zdjęciową. O terminach sesji zdjęciowych decydować będzie Organizator w porozumieniu z Finalistkami Konkursu.

                                                                                § 17.                                                   
Podczas wyborów zdjęć Uczestniczek, które zostaną zaproszone na sesje zdjęciowe – Jury będzie brało pod uwagę:
1)    prawidłowość dokonania Zgłoszenia do Konkursu,
2)    fotogeniczność,
3)    proporcje sylwetki,
4)    aparycję.

                                                                                § 18.    
Sesje zdjęciowe odbędą się w miejscu wskazanym przez Organizatora. O terminie i miejscu poszczególnych sesji, w tym innych warunkach, w szczególności w zakresie wymaganego stroju - Uczestniczki zaproszone na sesję zostaną powiadomione przez Organizatora, co najmniej 5 dni przed datą planowanej sesji -  za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, podany w Zgłoszeniu, jak również telefonicznie, jeżeli Uczestniczka podała numer telefonu. Uczestniczka zobowiązana jest potwierdzić swój udział w castingu za pomocą wiadomości e-mail na adres Organizatora wysłanej  w ciągu  2 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora o zaproszeniu na sesję. Brak wiadomości e-mail od Uczestniczki lub wysłanie wiadomości nieczytelnej oznacza dyskwalifikację Uczestniczki z udziału w sesji.

                                                                                § 19.                                                              
Koszt dojazdu Finalistki na sesję zdjęciową pokrywa Organizator, zwracając za okazane przez Uczestniczkę bilety w wysokości nie przekraczającej 250zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). Organizator pokrywa także koszty dwudniowego pobytu Finalistki, przewidzianego na czas odbycia zabiegów pielęgnacyjnych w NewU Beaty Clinic oraz zrealizowania sesji zdjęciowej, w wybranym przez Organizatora hotelu w Krakowie.

                                                                                § 20.                                             
Finalistka powinna stawić się na sesję zdjęciową w stanie psychicznym i fizycznym umożliwiającym udział w sesji. Organizator ma prawo wykluczyć Finalistkę z udziału w sesji ze względu na jej stan psychofizyczny. W przypadku dyskwalifikacji Finalistki, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru uzupełniającego spośród pozostałych Uczestniczek.

                                                                                § 21.                                                             
Spośród Uczestniczek Konkursu, Jury dokona wyboru trzech Finalistek, z których jedna zostanie Główną Finalistką. Ponadto, Jury wyłoni po 1 (jednej) osobie rezerwowej dla każdej Finalistki wybranej w ramach Konkursu.  Organizator ma prawo wybrać więcej niż trzy Finalistki Konkursu. Organizator ma prawo do odstąpienia od wyboru osób rezerwowych – jeżeli żadna z Uczestniczek castingu nie spełnia odpowiednich kryteriów. Organizator ma również prawo nieprzyznania nagrody głównej, tzn. odstąpienia od wyboru Głównej Finalistki – jeżeli Jury Konkursu uzna, że żadna z Uczestniczek castingu nie spełnia odpowiednich kryteriów.

                                                                               § 22.                                                    
Każda Finalistka ma prawo udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w punkcie V SESJA FOTOGRAFICZNA.

                                                  IV.    NAGRODY W KONKURSIE   
                                                                                                                                                  
                                                                               § 23.                                                       
Wybranym spośród Uczestniczek Konkursu 3 (trzem) Finalistkom Jury przyzna nagrody w postaci:

1)   profesjonalnej sesji fotograficznej, z której fotorelacja zostanie opublikowana w wybranych mediach określonych w § 14 powyżej;

2)   pakietu profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych lub z zakresu medycyny estetycznej, dostosowanych do wieku Finalistki i potrzeb jej skóry. Zabiegi wykonane zostaną w NewU Beauty Clinic. Wartość pakietu zabiegów wynosi odpowiednio:

 • 2000 zł (dwa tysiące złotych) dla Głównej Finalistki, która zostanie twarzą              NewU Beaty Clinic
 • 1000 zł (tysiąc złotych) dla drugiej Finalistki 
 • 500 zł (pięćset złotych) dla trzeciej Finalistki;


3)   zestawu profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała marki Nanolaboratory Nantes, dostosowanych do rodzaju skóry Finalistki. Zestawy obejmują odpowiednio:

 • roczny zapas kosmetyków pielęgnacyjnych Nanolaboratory Nantes dla Głównej Finalistki, która zostanie Twarzą NewU Beauty Clinic
 • atrakcyjne zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych Nanolaboratory Nantes przygotowane przez Organizatora dla pozostałych dwóch Finalistek.


                                                                               § 24.                                                            
Główna Finalistka Konkursu, która zostanie twarzą NewU Beauty Clinic otrzyma dodatkowo możliwość podpisania kontraktu z wybraną przez Organizatora agencją modelek.

                                                                               § 25.                                                        
Sposób i termin przekazania nagrody rzeczowej w postaci zestawów kosmetyków pielęgnacyjnych marki Nanolaboratory Nantes Organizator ustala z Finalistką po potwierdzeniu przez nią udziału w sesji zdjęciowej.

                                                                              § 26.                                                                 
Pakiet gwarantowanych zabiegów pielęgnacyjnych w NewU Beauty Clinic zostanie wykonany podczas, przewidzianego na ten cel oraz okoliczność sesji zdjęciowej, dwudniowego pobytu Finalistki w Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę NewU Beauty Clinic. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania Finalistki w wybranym przez Organizatora hotelu w Krakowie na czas wykonania ww. czynności.

                                                                              § 27.                                                        
Nagrody przysługujące Finalistce mają charakter łączny, a warunkiem ich otrzymania jest wyrażenie przez Finalistkę zgody na udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.                                                         

                                                   V.    SESJA FOTOGRAFICZNA

                                                                              § 28.                                                       
Każda z wybranych spośród Uczestniczek Konkursu Finalistka zostanie powiadomiona o wyborze w terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Finalistek przez Jury. Finalistki zostaną powiadomione o wyborze przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, podany w Zgłoszeniu, jak również telefonicznie, jeżeli Uczestniczka podała numer telefonu.
 
                                                                              § 29.                                                            
Tą samą drogą zakomunikowane zostaną Finalistce data i miejsce, w którym odbędzie się sesja zdjęciowa, jak również warunki i zasady obowiązujące w trakcie takiej sesji zdjęciowej oraz zapewnione jej miejsce zakwaterowania.

                                                                              § 30.                                                        
Finalistka po otrzymaniu powiadomienia o wyborze zobowiązana jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych (decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora) potwierdzić swój udział w sesji zdjęciowej. Potwierdzenia udziału w sesji zdjęciowej Finalistka dokonuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia udziału w sesji zdjęciowej, Finalistka traci prawo do udziału w sesji zdjęciowej.

                                                                              § 31.                                                                 
W przypadkach, kiedy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Finalistka, nie może, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, brać udziału w sesji zdjęciowej  lub kiedy taka Finalistka zrezygnuje z  udziału w sesji zdjęciowej, Organizator skontaktuje się - poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną - z osobą z odpowiedniej listy rezerwowej, w terminie 2 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w § 25 powyżej, w celu poinformowania o przyznaniu jej sesji zdjęciowej.  Taka osoba z listy rezerwowej powinna wysłać drogą elektroniczną potwierdzenie udziału w sesji zdjęciowej – nie później niż do dnia, który zostanie określony przez Organizatora w wystosowanym wiadomości (decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora).  Postanowienia § 25 powyżej stosuje się odpowiednio.

                                                                                § 32.                                                                
W przypadku kiedy Finalistka odwoła potwierdzony wcześniej, zgodnie z Regulaminem udział w sesji zdjęciowej lub nie stawi się na umówiony termin sesji zdjęciowej lub ewentualnie Finalistka stawi się w stanie psychofizycznym uniemożliwiającym odbycie takiej sesji, Organizator – w trybie nagłym - skontaktuje się z Uczestniczką z listy rezerwowej i w trybie uzgodnień roboczych ustali z nią udział w sesji zdjęciowej. Finalistka – w sytuacji opisanej w niniejszym paragrafie traci prawo do udziału w sesji zdjęciowej.

                                                                                 § 33.                                                                
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – Finalistce, której przyznano udział w sesji zdjęciowej – nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu udziału w sesji oraz dalszego wykorzystania zdjęcia/zdjęć na stronie internetowej NewU Beauty Clinic, jak również wykorzystania zdjęcia/zdjęć na innych polach eksploatacyjnych – zgodnie z podpisaną pomiędzy Organizatorem a Finalistką umową, o której mowa w § 29 poniżej.

                                                                                 § 34.                                                           
Poza warunkami, określonymi przez Organizatora w wiadomości wystosowanej do Finalistki drogą elektroniczną zgodnie z § 24 powyżej - warunkiem udziału Finalistki w sesji zdjęciowej jest podpisanie przez Finalistkę umowy z Organizatorem, która określać będzie warunki udziału w sesji oraz zakres wykorzystania zdjęcia powstałego w ramach takiej sesji zdjęciowej przez Organizatora. Zdjęcie z sesji może być rozpowszechniane w szczególności w następującym zakresie:

 • strona internetowa www.newu.pl oraz oficjalny profil NewU Beauty Clinic na facebook (www.facebook.com/NewUpl)
 • wnętrze i witryny siedziby NewU Beauty Clinic (np. plakaty, materiały POS) 
 • materiał VIDEO z sesji (strona www, facebook) 
 • materiały reklamowe – folder, ulotka promocyjna itp. dystrybuowane na terenie NewU Beauty Clinic i poza nią oraz np. reklama prasowa, billboard, nośnik reklamy zewnętrznej itp. 
 • materiały promocyjne i reklamowe publikowane przez media internetowe i tradycyjne w porozumieniu i za zgodą NewU Beauty Clinic.

Podpisanie umowy przez strony powinno nastąpić najpóźniej w dniu sesji zdjęciowej przed jej rozpoczęciem. Odmowa podpisania umowy przez Finalistkę oznacza dyskwalifikację z dalszego udziału w sesji zdjęciowej. W przypadku osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na podpisanie umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby rezerwowej, która ewentualnie zostanie zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej.

                                                                                   § 35.                                             
Organizator pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania w związku z udziałem Finalistki w sesji zdjęciowej.

                                                             VI.    JURY  KONKURSU

                                                                                  § 36.   
Na każdym etapie Konkursu wyborów Uczestniczek dokonują odpowiednie składy Jury Konkursu.

                                                                                  § 37.   
Członków Jury poszczególnych składów powołuje Organizator, przy czym każdy skład Jury nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby. Przewodniczącym Jury jest przedstawiciel Organizatora.

                                                                                 § 38.   
Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.

                                                                                 § 39.   
Z przeprowadzonych czynności Jury zostaną sporządzone protokoły, które będą podpisane przez członków danego składu Jury. W poszczególnym protokole zostanie opisany przebieg i wyniki wyborów, jak również zostanie dołączona lista laureatów.

                                                                                § 40.   
Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

                                             VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

                                                                                § 41.   
Każdej Uczestniczce przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu tego etapu Konkursu, w którym zakończył się udział Uczestniczki w Konkursie, a w przypadku Finalistek do 14 dni kalendarzowych od daty sesji fotograficznej dotyczącej danej Finalistki. Reklamacje zgłoszone w terminie, ale które dotrą do Organizatora po upływie 7 dni od ostatecznej daty nadania reklamacji oraz reklamacje zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

                                                                                 § 42.   
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 12 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestniczka zostanie powiadomiona listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 12 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

                                                                                 § 43.   
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

                                     VIII.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

                                                                                  § 44.   
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego Zgłoszenie w imieniu Organizatora, o którym mowa w Regulaminie.

                                                                                  § 45.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestniczki przesyłają Zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestniczkami.

                                                                                  § 46.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione w sieci Internet, treści przesłane w Zgłoszeniach, jak również za ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

                                                                                 § 47.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.

                                                                                 § 48.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestniczki lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą skontaktowanie się z Uczestniczką, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie korespondencji, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestniczki.

                                                                                § 49.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestniczkę. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje dyskwalifikację Uczestniczki z udziału w Konkursie.

                                       IX.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

                                                                                § 50.   
Dane osobowe Uczestniczki są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

                                                                                § 51.   
Uczestniczka Konkursu zobowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych na cele związane z Konkursem w brzmieniu przekazanym przez Organizatora. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestniczki z udziału w Konkursie.


                                                   X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                                                                 § 52.   
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

                                                                                 § 53.   
Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

                                                                                 § 54.   
Biorąca udział w Konkursie Uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.


Ocena: 0

Komentarze (5)

 

 • 2013-03-29 03:58:52
  ypgluHqB
  sG0RhB yzpxnnbzfmzf
  IP: 187.102.32.29
 • 2013-03-27 22:06:23
  XcunGSLGXSMLH
  Woah nelly, how about them alpeps!
  IP: 119.254.90.18
 • 2013-03-27 19:00:27
  yFghQbHCUJInUynSwSQ
  dyQ23f tlxaovslshrz
  IP: 46.246.28.120
 • 2013-03-27 10:37:45
  cddayJCcTWF
  Super informative wirting; keep it up.
  IP: 23.24.6.65
 • 2013-03-27 01:28:01
  jSuGZPlfZq
  That\'s a wise answer to a trciky question
  IP: 94.107.236.100
do góry strony