Uroda.com / Artykuły / Regulamin konkursu Między nami kobietami

Artykuły

Regulamin konkursu Między nami kobietami

2011-02-17


Zapoznaj się z regulaminem, zanim przystąpisz do konkursu.

Autor: eb

Źródło: Uroda.com

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Między nami kobietami”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest apeiro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-136 Kraków), przy ul. Sobieskiego 3/3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316169, NIP: 6762389181, Regon: 120820428, o kapitale zakładowym 200.000 zł.
3. Fundatorami nagród w Konkursie są: Kinga Sp.z o.o i Wspólnicy Spółka Komandytowa, z siedzibą w Białymstoku (15-111 Białystok), przy Al.1000-lecia P.P. 6 C oraz PPH hebe Sylwia Ciekot z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa), przy Al. Niepodległości 34/9, zwani dalej Fundatorami.
4. Konkurs przeprowadzany będzie za pośrednictwem blogów  zlokalizowanych pod następującymi adresami:  www.przystole.blox.pl, www.daisyline.blogspot.com, www.rondelek.pl, www.ladymakeup.pl w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 21.02.2011 do 7.03.2011 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu przewidziane jest na dzień 8.03.2011, w tym dniu zostaną ogłoszone wyniki na blogach na których, przeprowadzany jest Konkurs i na portalu Uroda.com

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wykona zadanie konkursowe i prześle je do właścicielki/ek blogów na których będzie opublikowany Konkurs.
2. Konkurs obejmuje 3 tematyki związane z tematyką blogów, na których przeprowadzany jest Konkurs, tj. moda, makijaż i kuchnia.
3. Zadaniem konkursowym jest:
- Na blogu - www.daisyline.blogspot.com  - stworzenie stylizacji w której czujesz się wyjątkowo kobieco
- Na blogu   - www.przystole.blox.pl i www.rondelek.pl – przygotowanie ulubionego kobiecego dania, doskonałego na damski wieczór
- Na blogu www.ladymakeup.pl  – wykonanie makijażu w którym czujecie się wyjątkowo kobieco
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (w szczególności członkowie Jury),
Pracownicy Fundatorów nagród oraz inne osoby, które brały udział w organizacji Konkursu ani członkowie rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu);
b) przesłanie  na adres e-mail podany w informacji o Konkursie umieszczonej na blogach, wykonanego zadania konkursowego– jednym z opisanych w pkt. 3 powyżej.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.
7. Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej pomysłowych, najciekawszych, zdaniem jury, ze zgłoszonych przez Uczestników Konkursu pomysłów odpowiednio na kobiecą: stylizację, makijaż, danie.
8. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.
9. Jeden Uczestnik może wziąć udział w każdym Konkursie. Nie może jednak, przesyłać tych samych zgłoszeń na różne konkursy.

§ 4 Rozstrzygniecie Konkursu i nagrody

1. Jury Konkursowe w osobie właścicielki danego bloga, na którym jest organizowany konkurs, wyłoni Zwycięzców spośród uczestników Konkursu, którzy przesłali w terminie, o którym mowa w par. 2  ust. 1, swoje propozycje. Organizator w związku z zgłoszonymi przez Jury zastrzeżeniami, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanej propozycji. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z Konkursu może być:
a) naruszenie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w par. 3 ust. 1 i ust. 4.
b) realizacja zadania konkursowego w sposób naruszający prawo bądź godzący w dobre obyczaje, które może naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści wulgarne, obraźliwe itp.
2. Nagrodzone będą najciekawsze w opinii Jury Konkursowego propozycje i pomysły odpowiednio kobiecego makijażu, stylizacji i dania na damski wieczór.
3. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji Jury.
4. W Konkursie zostaną przyznane po 2 nagrody dla 2 najciekawszych rozwiązań wybranych przez Jury w ramach danego bloga (łącznie 8 nagród – 2 nagrody x 4 blogi konkursowe), w postaci:
a) 8 bonów o wartości 130 zł, na zakup dowolnej bielizny w sklepie www.kinga.com.pl

5. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
6. O wynikach Konkursu Zwycięzcy będą informowani droga e-mailową przez Organizatora. W celu otrzymania nagrody, każdy Zwycięzca zobowiązany jest do podania adresu, na który ma być dostarczona nagroda. Informacja zwrotna do Organizatora winna być przekazana za pośrednictwem e-maila zwrotnego na adres Organizatora tj. redakcja@uroda.com,. Oświadczenie o którym mowa powyżej musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty wysłania informacji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 4 pkt. 4. Oświadczenie powinno zawierać: 
a. Imię i Nazwisko
b. dokładny adres

W przypadku nieotrzymania oświadczenia przez Organizatora w terminie, nagrody nie zostaną wydane i pozostają własnością Organizatora.
7. W dniu 8.03.2010 na stronie Serwisu opublikowana zostanie lista Zwycięzców. Opublikowane zostaną następujące dane: Imię oraz nagrodzone: stylizacja, makijaż, danie 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał w zgłoszeniu nieprawdziwy adres e-mail lub adres e-mail niepoprawny bądź jeżeli wskazane – do wysyłki nagrody dane okazały się niekompletne, nieprawdziwe lub niepoprawne.
9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 150 zł.
10. Nagrody dostarczone zostaną przez Organizatora. Zwycięzcom przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (na terenie Polski). Koszt wysyłki pokrywa  Fundator.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: redakcja@uroda.com, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6 Odpowiedzialność

Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń i błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 7 Prawa autorskie

1. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, ze z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych pomysłów – jesiennych stylizacji, makijażu oraz przepisu na danie poprawiające humor, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego, 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90 631 z późn zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 
- możliwość prezentacji utworów w Serwisie oraz blogach, na których organizowany jest Konkurs2. Przeniesienie praw, o którym mowa powyżej jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.
3. Zwycięzca udziela Organizatorowi zgody na modyfikowanie utworu w całości lub części oraz dokonywanie opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości
4. Zwycięzca zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.63 z późn.zm.).
5.Zwycięzca oraz Uczestnik oświadcza że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do przesłanych prac konkursowych.
6.W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich do prac nadesłanych w Konkursie, Zwycięzca/Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności w powyższym zakresie.


§ 8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest apeiro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-136 Kraków), przy ul. Sobieskiego 3/3,. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926 z późn. zm.} oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawna mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. 
4. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Serwisu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wnikłych w związku z Konkursem jest sąd
właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi na brak kontaktu z Uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora w szczególności za działania firmy kurierskiej.
Ocena: 0

Komentarze (0)

 

do góry strony